Copyright 2024 - OZ Europolice federation

 

Čo vlastne je občianske združenie Europolice Federation a jeho ciele

Cieľom činnosti združenia je iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity, zamerané na:

  • prevenciu kriminality na území Slovenskej republiky
  • podporu vzdelávania, propagácie, odbornej prípravy, oboznamovania sa s poznatkami a skúsenosťami subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v oblasti verejného poriadku, bezpečnosti cestnej premávky, požiarnej bezpečnosti a pomoci pri živelných pohromách a udalostiach
  • pomoc obetiam, poškodeným trestnými činmi a ich blízkym osobám
  • prevencia držania a užívania návykových látok a prekurzorov.

Europolice Federation vo svete i v Európe zvyčajne predstavuje policajné rezervy na čiastočný úväzok. V niektorých prípadoch ide o ozbrojené a v niektorých prípadoch o neozbrojené zložky.

Poslaním Europolice Federation je na Slovensku aj v iných štátoch Európy pomoc štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, osobitne obciam, bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému a iným organizáciám, inštitúciám a združeniam pri plnení ich úloh na úseku ochrany verejného poriadku a pri krízových situáciách.
Občianske združenie sa chce zasadzovať za zvyšovanie tolerancie a porozumenia v spoločnosti, znižovať sociálne napätie.
Občianske združenie je organizáciou, nezávislou od politických strán a nevyvíja žiadnu priamu politickú činnosť a neposkytuje podporu politickým stranám.
Činnosť občianskeho združenia je založená na dobrovoľnej práci v prospech spoločenských potrieb a nie je zameraná na tvorbu zisku. Získané zdroje používa výlučne na plnenie svojho poslania.

Veríme, že myšlienka dobrovoľnej činnosti v prospech nás všetkých si nájde svoje miesto nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Veríme, že čestnosť a spravodlivosť sú stále vo väčšine.

 

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti stránka využíva cookie.
Ok